Join Donate

Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i wahardd ‘therapi trosi’

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn gwahardd yr hyn y’i gelwir yn ‘therapi trosi’. Mae Humanists UK, sydd wedi ymgyrchu ers degawdau dros waharddiad, wedi croesawu’r cyhoeddiad.

Mae’r newyddion yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU fis diwethaf ei bod yn bwriadu cynnig cyfraith i wahardd therapi trosi o fewn y flwyddyn nesaf. Yn ddiweddar, pasiodd Cynulliad Gogledd Iwerddon gynnig i gefnogi gwaharddiad hefyd. Mae swyddogion yn gweithio i wireddu’r cynnig hwn.

Dywedodd Kathy Riddick, Cydlynydd Dyneiddwyr Cymru: ‘Mae therapi trosi yn golygu arferion sy’n ceisio gorfodi pobl allan o’u cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth o ran rhywedd. Mae tystiolaeth gref y gall yr arferion hyn achosi niwed difrifol i’r rhai sy’n eu defnyddio. Felly, rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyflwyno gwaharddiad.

‘Er ein bod yn parchu’r hawl i ryddid crefydd neu gred, credwn y gellir cyfyngu ar amlygiadau’r credoau hynny os yw’n niweidio hawliau pobl eraill. Gellir a dylid gwahardd therapi trosi a wneir mewn lleoliadau crefyddol neu oherwydd dysgeidiaeth grefyddol, megis allfwriadau a gweddi orfodol. Ni ddylai pobl sy’n destun trallod dros eu cyfeiriadedd rhywiol na’u hunaniaeth o ran rhywedd fod yn agored i arferion gorfodi sydd wedi’u difrïo’n feddygol.

Nodiadau:

I gael rhagor o sylwadau neu wybodaeth, cysylltwch â Chydlynydd Dyneiddwyr Cymru Kathy Riddick yn kathy@humanists.uk neu ffoniwch 07881 625 378.

Darllenwch y cyhoeddiad.

Darllenwch fwy am ein gwaith ar therapi trosi.

Mae Dyneiddwyr Cymru yn rhan o Humanists UK. Humanists UK yw’r elusen genedlaethol sy’n gweithio ar ran pobl anghrefyddol. Mae gennym dros 100,000 o aelodau a chefnogwyr, ac rydym yn hyrwyddo meddwl rhydd ac yn hybu dyngarwch i greu cymdeithas oddefol lle mae meddwl yn rhesymegol a charedigrwydd yn drech. Rydym yn darparu seremonïau, gofal bugeiliol, addysg a gwasanaethau cymorth sydd o fudd i dros filiwn o bobl bob blwyddyn ac mae ein hymgyrchoedd yn hyrwyddo meddwl dyngarol ar faterion moesegol, hawliau dynol, a thriniaeth gyfartal i bawb.

Yn 2021, mae Humanists UK yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed gyda phwyslais o’r newydd ar ei hanes. Mae’r wefan newydd Humanist Heritage yn adnodd gwe newydd cyfoethog sy’n datgelu hanes nas adroddwyd dyngarwch yn y DU stori am bobl, grwpiau, gwrthrychau, lleoedd, mudiadau, cyhoeddiadau a syniadau

Search Humanists UK